>

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки- ІІ фаза

На 19.05.2021 г. ИНТЕРМЮЗИК ООД  получи  безвъзмездна финансова помощ по ІІ фаза на  процедура BG16RFOP002-2.095 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”. Помощта се предоставя по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” чрез ЦУ на НАП, и се финансира със средства от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие и чрез национално съфинансиране.

Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа чрез НАП, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Крайната дата на приключване на проекта е 19.08.2021 г.