>

Политика за защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА

за поверителност на ИНТЕРМЮЗИК ООД 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ:

ИНТЕРМЮЗИК ООД  ,  ЕИК 175932425, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, УЛ. " Генерал Гурко " №5 , ап.3, е администратор на лични данни към КЗЛД и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни .
Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за ИНТЕРМЮЗИК ООД  , гр. Варна , за официалният  уеб сайт на дружеството www.intermusic-bg.com и фейсбук страницата му Intermusic Varna .

Ние, като администратор на лични данни и като професионалист, с дългогодишен опит в сферата на изкуството и културата, зачитаме неприкосновеността на личността , на личния живот и се ангажираме да спечелим доверието на нашите клиенти, като приемем високи стандарти за защита на личната информация . Настоящата политика за сигурност  цели да Ви информира относно вида лична информация, която събираме и получаваме, обстоятелствата, при които събираме или получаваме лична информация, правилата и процедурите, които сме установили, очертаващи нейното използване и съхранение, както и споделянето на определени видове лична информация при определени ограничени обстоятелства.  Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете на следния e-mail адрес: office@intermusic-bg.com

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящата политика:

* Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти (например Вашите имена, личен идентификационен номер и документ за самоличност, домашен адрес, e-mail адрес или телефонен номер, и която не е обществено достъпна,  също така и информация за предпочитанията на клиентите, когато такава информация се предоставя или записва от нас в процеса на предоставяне на услуги на физически лица ) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни.

* Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

* Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. Когато посетите   нашия уебсайт  или страницата  ни в социалните мрежи  ние Използваме "бисквитки" на нашите уебсайтове. "Бисквитките" са част от информацията, която интернет сайт прехвърля на твърдия Ви диск за целите на воденето на записи. Използването на "бисквитки" е индустриален стандарт - ще ги намерите почти навсякъде в Интернет. Нашите сайтове използват "бисквитки", за да разпознават посетителите, когато посетят отново съответния сайт. Щом знаем, че сте Вие, можем да персонализираме Вашето онлайн посещение и да го направим по-полезно и удобно за Вас.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ – ЦЕЛИ:
1. За да установим и поддържаме отговорни търговски отношения с Вас и да Ви предоставяме качествено, персонализирано и непрекъснато обслужване.
2. За да разберем Вашите нужди, предпочитания и удовлетвореност от нашите услуги.  

3. За да обезпечаваме ,разработваме, подобряваме, предлагаме на пазара или предоставяме нови продукти и услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания

4. За да управляваме и развиваме нашия бизнес и да планираме бъдещ растеж.
5. За да отговаряме на законовите и регулаторните изисквания.

6. За създаването на Договори и първични счетоводни документи  ( данни от документ за самоличност на лицата, които данни се унищожават след изтичането на законовия за съхранението им срок).

5. За целите на сключване на договора и последващите от това действия – издаване на хонорар сметка, служебна бележка и подаване на информация в НАП, НОИ, СО.

 

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:

  • Име, e-mail адрес и телефон на лицето за контакт

• ЕГН / ЛНЧ;

• Дата на раждане;

• Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност);

• Държава, издала националния документ

Ние не събираме, не обработваме и не разкриваме чувствителни лични данни, като здравен статус, раса, религия, политическа или синдикална принадлежност.

 

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:

* законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;
* добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител;
* съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили съгласието Ви;
* ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.
 * съгласие на потребителите за обработка на данните - когато изпращате запитване до ИНТЕРМЮЗИК ООД , гр. Варна (за ценови условия, и/или други въпроси свързани с предоставените от дружеството  услуги)  Вие давате Вашето съгласие ИНТЕРМЮЗИК ООД да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване и за целите по основната дейност на. Изпълнителите дават съгласието си да бъдат заснемани и записвани на видеоклип единствено с рекламна цел, свързана с интересите на двете страни.

  
ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИНТЕРМЮЗИК ООД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на ИНТЕРМЮЗИК ООД, които действат като обработващи личните данни лица от името на ИНТЕРМЮЗИК ООД и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на ИНТЕРМЮЗИК ООД Варна, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална.

ИНТЕРМЮЗИК ООД  може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на ИНТЕРМЮЗИК ООД. Данните, които се събират за целите на ТМПЦ Варна е достъпна за определените в Министерство на културата, Община Варна и Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

1. В съответствие с действащата нормативна уредба, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление на e-mail адрес: office@intermusic-bg.com, можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия.

Писменото заявление може да бъде отправено лично (или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно) на посочения адрес за връзка или по електронен път, от e-mail адресът, който сте ни предоставили, като данни за обработване.

Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе: , адрес: гр. Варна, ул. " Генерал Гурко " №5 , ап.3, e-mail: office@intermusic-bg.com .

2. Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до ИНТЕРМЮЗИК ООД  , като ИНТЕРМЮЗИК ООД  се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената вътрешна проверка.

3. Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.

4. Потребителите имат право да получат своите данни, които ИНТЕРМЮЗИК ООД  Варна съхранява, когато са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Потребителите имат право и да прехвърлят тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на ИНТЕРМЮЗИК ООД  , в случаите и по отношение на данните предоставени чрез съгласие, в случаите на данни, предоставени по договор, по който потребителят е страна или данни предоставени при предприемане на стъпки от страна на потребителя и искане за сключване на договор.

ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Процедурите на ИНТЕРМЮЗИК ООД  Варна за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от ИНТЕРМЮЗИК ООД  с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, партньори и гостуващи артисти, както и във връзка със законодателни промени.

При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, ИНТЕРМЮЗИК ООД  довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в нашия уеб сайт http://www.intermusic-bg.com, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и ИНТЕРМЮЗИК ООД  ще преустанови обработването им за в бъдеще.